Sijaintisi: [FI]  Etusivu > Tiehankkeet > V12 Lahden eteläinen kehätie > Hankkeen sisältö
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lahden eteläinen kehätie, Launeen vaihtoehto
 
Valtatien 12 Lahden eteläisen kehätien Launeen linjauksesta laadittiin yleissuunnitelma vuonna 2002. Siinä esitettiin Launeen kohdalle korkealuokkainen kaupunkimoottoritie, jossa suunnittelun tavoitteena oli löytää ympäristövaikutuksiltaan sekä maankäytön ja liikenteen kannalta hyväksyttävä ratkaisu ohikulkutieksi.

Lahden eteläinen kehätievälillä Soramäki-valtatie 4 (yhteensä noin 12,5 km). Yleissuunnitelma koskee yhtenäisellä punaisella merkittyä noin 6,5 km pitkää tiejaksoa Okeroinen-valtatie 4 (Kujala). Klikkaa karttaa niin saat sen isompana.

Kehätien yleissuunnittelu käynnistyi lokakuussa 2001. Sen lähtökohtana oli vuoden 1998 ideasuunnitelman mukainen ns. Launeen vaihtoehdon mukainen tielinjaus, jota tarkennettiin mm. ideoimalla uusia ramppi- ja liittymäratkaisuja sekä kevyen liikenteen järjestelyjä. Yleissuunnitelman keskeisenä lähtökohtana on ollut melu-, päästö- ja pohjavesiongelmien sekä estevaikutuksen ja muiden ympäristöhaittojen minimoiminen.


Idealuonnos kaupunkimoottoritien kapeasta poikkileikkauksesta. Korkealuokkaisessa liikenneympäristössä sekä meluvalleissa ja leikkausluiskissa on aaltoilevia pensasmassoja. Melukaiteissa on tehostevalaistus, jonka väri toistuu myös valaisinpylväissä.

Yleissuunnitelman tarkennukset

Suunnitellun Lahden eteläisen kehätien kokonaispituus Hollolan Soramäen ja valtatien 4 välillä on noin 12,5 km ja nyt suunnitellun osuuden Okeroinen – Kujala (valtatie 4) noin 6,5 km. Lähtökohtana on ollut 2+2- ajokaistainen kaupunkimoottoritie, jonka nopeusrajoitus on 80 km/h. Tiealue on mitoitettu mahdollisimman kapeaksi. Ala-Okeroisissa valittiin tien linjaukseksi pohjoisempi linjausvaihtoehto, jolloin Porvoonjoen laakso jää tielinjan ulkopuolelle Ala-Okeroistentien itäpuolella ja säilyy luonnonmukaisena virkistysalueena. Kehätie on painettu alas Ulaaninkadun ja Porvoonjoen välissä, jolloin leikkausalue toimii luonnollisena meluesteenä.


Tie leikkauksessa Ulaaninkadun eteläpuolella.

Nikulan liittymäalue on suunniteltu mahdollisimman kapeaksi uuden tyyppisen kiertoliittymäratkaisun avulla. Patomäen ja Launeen omakotialueiden välissä kehätie on ympäristösyistä suunniteltu noin 500 m pitkään betonirakenteiseen tunneliin. Tunnelin päällä voi nykyiseen tapaan olla virkistysalue tai sen päälle voidaan toteuttaa myös muuta maankäyttöä.


Patomäen tunneli lännestä katsottuna.

Launeella kehätien korkeusasemaan on vaikuttanut Sokeritopan kohdan pohjavesialue. Pohjaveden suojaus toteutetaan rakentamalla tie betonikaukaloon. Kaukaloratkaisun avulla tien korkeusasema voidaan painaa pohjavedentason alapuolelle. Noin kilometrin pituinen Liipolan tunneli mahdollistaa kehätien luontevan linjauksen Launeelta valtatien 4 liittymäpaikalle. Tunnelin ansiosta tiellä ei ole vaikutuksia Nikkilän omakotialueelle eikä Liipolan kerrostaloalueelle. Kujalan eritasoliittymäksi esitetään ratkaisua, jossa pääsuunta kehätieltä pohjoiseen valtatielle 4 on mahdollisimman joustava. Muut liikennevirrat liitetään uuteen Lotilan ja Kujalan alueet yhdistävään kokoojakatuun. Liittymän kautta Lotilan ja Kujalan teollisuusalueet saavat sujuvat yhteydet niin kehätielle kuin valtatielle 4. Kevyen liikenteen väylien sujuvuus ja kattavuus turvataan. Nykyiset kehätien poikittaisyhteydet säilyvät lähes nykytilanteen mukaisina. Kehätien suuntaisena väylänä on esitetty uutta yhteyttä Metsä-Hennalan omakotialueelta Patomäkeen, jossa se yhtyy Launeen koululle johtavaan nykyiseen kevyen liikenteen raittiin (Tasangonpolku).

Kujalan alueen virkistysreitteihin joudutaan tekemään suurimmat muutokset. Hiihtoladut ohjataan Huovilanmäen kautta Liipolan tunnelin yläpuolelta. Vanhan Loviisanradan pohja säilyy pienin linjausmuutoksin edelleen kevyen liikenteen käytössä.

Kuvia virtuaalimallista
Suunnitelmakartat ja pituusleikkaukset (pdf)

Kehätien yleissuunnitelmakartat ja pituusleikkaukset pdf-muodossa.
Ilmakuvakartat (pdf)

Suunnitelmakartat ilmakuvapohjalla pdf-muodossa.
Tekniset tiedot
 • tien pituus 6,5 km
 • tien poikkileikkaus 2 x 2,0 + 7,5 + 1,5 m (tien leveys 22 m)
 • 4 eritasoliittymää
 • liikennemääräennuste v. 2020 16 600…19 300 ajon./vrk
 • Patomäen tunneli noin 500 m
 • Liipolan tunneli noin 1000 m
 • 21 siltaa (joista 9 risteyssiltaa)
 • pengerlaatta 38 800 m2
 • Launeen pohjavesikaukalo, pituus 80 m
 • meluesteitä yhteensä 2 800 m
 • kallioleikkausta 260 000 m3ktr
 • maaleikkausta 1 225 000 m3ktr
 • rakennuskustannukset 89 M€

 
  Sivun ylälaitaan
 
 
Sisältö
 
     

 
Lisätietoja
 
     
.
. .